Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Köp och hyra av bostadsrättslokaler

Köp och hyra av bostadsrättslokaler

Detta gäller vid köp och hyra av bostadsrättslokaler

I Sverige finns tusentals lediga bostadsrättslokaler som hittas i flerfamiljshus bestående av bostadsrätter där lokalerna ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningen. Hur föreningen väljer att nyttja sina bostadsrättslokaler är valfritt och många bostadsrättsföreningar väljer därför att sälja eller hyra ut dem till en tredje part. Allt vanligare är till exempel att lokala entreprenörer och företagare använder en bostadsrättslokal istället för en kommersiell lokal att hysa in sina verksamheter i.

För- och nackdelar med bostadsrättslokal

Fördelen med att köpa eller hyra bostadsrättslokal är att denna kan inhysa en rad olika verksamheter såsom exempelvis butik, frisör, restaurang och liknande. På så vis passar bostadrättslokal för den lokala entreprenören eller företagaren som vill nå ut till kunder i sitt närområde. Väljer man dessutom att köpa sin bostadsrättslokal är det ofta en lägre kvadratmeterhyra än vad en kommersiell hyreslokal har. Dock ska inte glömmas att marknadsvärdet ofta är högre för en bostadsrättslokal, vilket gör dessa lokaler något dyrare att köpa än andra sorters lokaler. Väljer man istället att endast hyra bostadsrättslokalen ska man vara beredd på att bostadsrättsföreningen själva får välja hyreskostnad och praxis är även att betala överlåtelseavgift vid övertagande av lokalens kontrakt.

En nackdel med att ha sin verksamhet i en bostadsrättslokal är att det i kontraktet ska fastslås vad lokalens användningsområde ska vara, och när detta är påskrivet kan det vara svårt att byta inriktning. Något annat att tänka på, som dock inte nödvändigtvis är en nackdel, är att se över bostadsrättslokalens geografiska placering innan man hyr eller köper den. Beroende på vilken sorts verksamhet lokalen ska användas till är det bra att överväga om lokalen finns på en, enligt ditt tycke, attraktiv adress eller inte.

Lagar och regler att ha koll på

När bostadsrättslokalen köps gäller reglerna i Bostadsrättslagen (BrL) tillsammans med bostadsrättsföreningens egna stadgar och när lokalen endast hyrs är det 12 kap i Jordabalken (JB) som görs gällande. Båda lagar syftar till att reglera förhållandet mellan fastighetsägare och lokalinnehavare. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för bägge parter och förhindra eventuella tvister.

Oavsett om lokalinnehavaren valt att köpa eller hyra lokalen är det avtalet som upprättats vid överlåtelse av bostadsrättslokalen som främst ska gälla. Det innebär att vid tecknat avtal av en bostadsrättslokal är lokalinnehavaren bunden att följa både sitt avtal och lagstadgade regler. I detta avtal ska bland annat tydliggöras vad bostadsrättslokalen ska användas till för typ av verksamhet och efter upprättat kontrakt får avtalat ändamål inte ändras. Fullständiga bestämmelser om detta hittas i 12 kap 23 § 2 stycket JB och i 7 kap 6 § BrL. Kortfattat kan sägas att detta beror på att lokalinnehavaren inte ska kunna byta inriktning utan tillåtelse från sin fastighetsägare och även för att förhindra att denne, med sin verksamhet, stör boende i närområdet.

Vad händer om avtalet bryts?

Om bostadsrättsförening eller lokalinnehavare bryter mot bestämmelserna i det avtal som upprättats kan respektive parter åberopa konsekvenser för den andre. När lokalen hyrs och lokalinnehavaren bryter mot avtalet kan bostadsrättsföreningen begära att verksamheten i lokalen upphör. Detta kan göras genom att säga upp hyresavtalet och föreningen har även rätt att begära skadestånd.

När bostadsrättslokalen är köpt är lokalinnehavaren fortfarande skyldig att upprätthålla sitt avtal med bostadsrättsföreningen. Skulle bestämmelserna i avtalet, tillsammans med bestämmelserna i BrL, brytas mot kan lokalinnehavaren bli återbetalningsskyldig och tvingas betala skadestånd till föreningen. Likaså kan lokalinnehavaren kräva skadestånd från föreningen om denne åsidosätter sina skyldigheter enligt BrL. Skadeståndsgrundande kan vara bristfällig skötsel av gemensamma utrymmen och undermåligt underhåll av avlopp, värme och ventilationsledningar vilka indirekt påverkar lokalinnehavaren. Skulle detta ske har lokalinnehavaren rätt att begära skadestånd, frånträda bostadsrättslokalen och har rätt att få sänkt årsavgift för lokalen.