Policy

Policy för annonsering

Om Objektvision.se

För att villkoren ska bli lika för alla annonsörer och dessutom underlätta för våra användare, finns regler för annonsering på Objektvision.se. Policyn innebär bl.a. att Kunden inte avsiktligt får manipulera presentationen av sökresultatet. Vi förbehåller oss rätten att justera, neka eller avlägsna annonser och/eller Kund som inte uppfyller vår policy. Var snäll att respektera och följa vår annonspolicy.

 • Endast objekt som är eller inom en överskådlig framtid kommer att bli tillgängliga för uthyrning och/eller försäljning får anges i annons, innebärande bl.a. att annons innehållande objekt som har varit men ej längre är tillgängligt för uthyrning ska avpubliceras omedelbart och absolut senast dagen efter att avtal om uthyrning eller försäljning för objektet ifråga träffades. Kunden får således inte i annons ange ett redan uthyrt eller sålt objekt och inte heller får Kunden efterfråga objekt för förmedlingsuppdrag i marknadsföringssyfte av sin egen verksamhet.

 • Kunden får inte på något sätt manipulera eller ange missvisande information, som påverkar eller kan påverka presentationen av sökresultatet. Det är t.ex. inte tillåtet att i sådant syfte eller i syfte att hamna högre upp i listan över sökresultat:

  (i) använda siffror eller specialtecken;

  (ii) ange "A-läge" eller motsvarande;

  (iii) återkommande återpublicera eller förnya en annons; eller

  (iv) på annat sätt ange felaktig eller vilseledande information.

 • Kunden ansvarar för att om objektet angiven information är korrekt samt att Kunden har rätt att marknadsföra objektet.

 • Objektet ska endast marknadsföras och klassificeras i den typ/typer av användningsområde, som är relevant för objektet.

 • Bilder och grafiska illustrationer ska vara korrekta, på ett skalenligt sätt återge objektet samt vara relevanta för återgivningen av objektet.

 • Kunden ansvarar för att all information i annonsen, t.ex. inlagda bilder och grafiska illustrationer, får användas i annonsen och att sådant återgivande inte strider mot lag.

 • Den bild eller grafiska illustration, som återges i träfflistan, d.v.s. sökresultatet, skall föreställa objektet samt ge en rättvisande bild. Logotyper, varumärken m.m. för att profilera Kundens verksamhet eller bolag är inte tillåtet att använda som bild eller grafisk illustration i träfflistan.

 • All information och text i annonsen skall vara på svenska.

 • Kunden får inte i information (vare sig det är i text eller bildform) uttrycka negativa åsikter om tredje man (d.v.s. juridiska och fysiska personer, stat, myndighet och kommun) och inte heller återge information om Kunden, objektet eller det område i vilket objektet är beläget, som inte är relevant för att beskriva objektet och objektets användningsområde.

Kunden åtar sig att följa Objektvision vid var tid gällande policy för annonsering. Om annons och/eller dess innehåll är i strid med denna policy skall Kunden omedelbart och på eget initiativ korrigera informationen, så att den inte strider mot policyn. Om sådan korrigering inte sker, förbehåller sig Objektvision sig rätten att, utan föregående kommunikation med Kunden, neka, justera eller radera den aktuella annonsen, Kundens andra annonser och/eller Kundens konto utan att Kunden har rätt till ersättning för eventuell skada eller uppkommen kostnad, inbegripet men inte begränsat till kostnad för nekad, justerad eller raderad annons.

Senast uppdaterad 2020-06-24