Allmänna villkor
för annonsering

Allmänna
villkor

Om Objektvision.se
1Allmänt

Dessa villkor tillämpas vid avtal mellan Objekt Vision AB, org.nr 556543-3447, Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar ("Objektvision") och fysisk eller juridisk person ("Kunden") avseende annonsering eller på annat sätt användning av de tjänster som tillhandahålls av Objektvision på objektvision.se. Det noteras att avtal mellan Objektvision och Kunden uppstår genom Kundens påbörjade användning av tjänsterna på objektvision.se samt att närmare villkor för de tjänster som tillhandahålls på objektvision.se återfinns på objektvision.se under Våra produkter och i förekommande fall i andra skriftliga överenskommelser mellan Objektvision och Kunden.

2Äganderätt m.m.

Äganderätt, upphovsrätt och annan immateriell rättighet till tjänsterna på objektvision.se innehas av Objektvision, om inget annat anges. Kunden ansvarar för att samtliga rättigheter – t.ex., men inte begränsat till, upphovsrätten till bilder och texter – innehas, får användas och får publiceras av Kunden och ansvarar även i övrigt i alla avseenden för det material som denne offentliggör på objektvision.se. Kunden åtar sig att hålla Objektvision skadeslöst för all skada vid eventuell publicering av material, som tillhandahållits av Kunden och som utgör intrång i tredje mans rättigheter eller som på annat sätt innebär skada för Objektvision.

3Annonsering

Näringsidkare i form av fastighetsägare/mäklare och professionella förmedlare kan annonsera på objektvision.se.

4Policy

Kunden är skyldig att följa vid var tid gällande annonspolicy.

Om Kunds annons och/eller innehållet i annonsen är i strid med annonspolicyn ska Kunden omedelbart och på eget initiativ korrigera informationen, så att den inte strider mot policyn. Om sådan korrigering inte sker, har Objektvision rätten att, utan föregående kommunikation med Kunden, neka, justera eller radera den aktuella annonsen, Kundens andra annonser och/eller Kundens konto utan att Kunden har rätt till ersättning för eventuell skada eller uppkommen kostnad, inbegripet men inte begränsat till kostnad för nekad, justerad eller raderad annons.

5Spridning av annons

Objektvision har rätt att sprida Kundens annons, eller delar av Kundens annons, i tredje parts marknadsföringskanaler för att maximera annonsens spridning eller för att marknadsföra Objektvision. Denna rätt gäller även Kundens inaktiva annonser och härutöver även efter det att avtalsförhållandet mellan Kunden och Objektvision har avslutats. Exempel på marknadsföring genom tredje part innefattar bland annat, men inte uteslutande, spridning via Objektvision:s konton på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Spridning av Kundens annons enligt denna klausul får utföras utan Kundens samtycke om den inte innebär någon extra kostnad för Kunden.

Spridning av Kundens annons enligt denna klausul kan inte föranleda rätt till ersättning för Kunden.

6Användning av information för bl.a. statistiska ändamål

Genom att publicera en annons på objektvision.se ger Kunden Objektvision en obegränsad rätt att fritt förfoga över all information – och därtill hörande rättigheter - i annonsen och att relatera till Kundens annonsering på objektvision.se, genom att t.ex. för statistiska ändamål bearbeta, lagra, kopiera sådan information och göra den tillgänglig för allmänheten samt att överlåta eller vidareupplåta informationen och därtill hörande rättigheter till tredje part. Denna rätt gäller även efter det att avtalsförhållandet mellan Kunden och Objektvision har avslutats.

Objektvisions användning av information enligt denna klausul får utföras utan Kundens samtycke och kan inte föranleda någon rätt till ersättning för Kunden.

7Cookies

Objektvision använder sig av cookies för inhämtning av information till statistikverktyg. Närmare redogörelse för Objektvisions hantering av cookies återfinns under Objektvisions Cookie-hantering.

8Fakturering

Kunden debiteras enligt Objektvision vid var tid gällande prislista. För god ordnings skull noteras härvid att Kunder, som tidigare träffat separat avtal med Objektvision avseende visst annonspaket, vid nämnda avtals upphörande likväl debiteras enligt Objektvisions nyss nämnda vid var tid gällande prislista. Ändringar i prislistan ska aviseras minst fyra veckor innan de träder i kraft.

Kunden debiteras för det sammanlagda antalet unika aktiva annonser under en kalendermånad. Objektvision äger därvid rätt att i prishänseende hantera varje återpublicerad annons som en ny aktiv annons.

Fakturering av annonser och tilläggstjänster sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. För det fall Kunden önskar pappersfaktura tillkommer fakturaavgift om 60 kronor per sådan faktura. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

9Uppsägningstid

Om inte annat skriftligen har överenskommits ska uppsägning ske senast fyra veckor före avtalsperiodens slut. För det fall sådan uppsägning inte sker förnyas avtalet till att gälla ytterligare en avtalsperiod.

10Felanmälan

Vid störning eller annan försämring av tjänsten åligger det Kunden att omgående meddela Objektvision. Bolaget skall då vidta lämplig åtgärd för att snarast åtgärda felet.

11Villkorsändringar

Objektvision har rätt att ändra villkoren i dessa allmänna villkor och tillhörande annonspolicy utan Kundens samtycke om ändringen inte är att betrakta som betungande för Kunden, varpå ändringen träder ikraft omedelbart vid publicering av de uppdaterade villkoren på https://objektvision.se/villkor eller genom att Kunden på annat sätt informeras om villkorsändringen.

I övriga fall äger Objektvision rätt att ändra villkoren i dessa allmänna villkor och tillhörande annonspolicy genom att senast sex veckor innan villkorsändringen träder i kraft informera Kunden om villkorsändringen. Om Kund önskar att inte bli bunden av de nya villkoren ska Kunden – med beaktande av för Kunden gällande uppsägningstid - meddela Objektvision om uppsägning av avtalsförhållandet så att avtalet mellan Objektvision och Kunden upphör före villkorsändringens ikraftträdande. Fortsatt användande av tjänsterna på objektvision.se efter ändrade villkors ikraftträdande innebär ett accepterande av de nya villkoren.

Kund ansvarar för och åtar sig att löpande hålla sig informerad om innehållet i dessa allmänna villkor och tillhörande annonspolicy genom att kontinuerligt besöka https://objektvision.se/villkor och https://objektvision.se/policy.

12Ansvarsbegränsning

Objektvision ansvarar inte för Kundens direkta eller indirekta skador eller förluster som uppkommer som en följd av annonsering på objektvision.se, inbegripet Objektvisions spridning av annons enligt klausul 5 och användning av information enligt klausul 6 i dessa allmänna villkor.

De tjänster och den information som inhämtas via statistikverktyg redovisas och tillhandahålls utan några garantier om statistikinformationens exakthet, pålitlighet och fullständighet.Objektvision kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller annan skada som kan komma att uppstå på grund av användning av avläsbara resultat och slutsatser från statistikverktyg.

Med indirekt förlust enligt ovan avses till exempel förlorad vinst, omsättningsbortfall, avbrott i verksamheten.

13Personuppgifter

Objektvision lagrar personuppgifter som Objektvision kan komma att hantera i samband med kunds annonsering eller användares användning av statistikverktyg i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Närmare redogörelse för Objektvisions hantering av personuppgifter återfinns i Objektvisions personuppgiftspolicy.

14Kontaktuppgifter till Objektvision

Kalmar
Skeppsbrogatan 47
392 31 Kalmar

Stockholm
Norrlandsgatan 10
111 43 Stockholm

Kundservice
kundservice@objektvision.se
Tel: +46(0)480 47 75 60

Teknisk Support
support@objektvision.se
Tel: +46(0)480 47 75 50

15Tillämplig lag och tvistelösning

Om inte annat skriftligen överenskommits ska svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och tillhörande annonspolicy. Vid tvist avseende tillämpning eller tolkning av villkoren i dessa allmänna villkor eller tillhörande annonspolicy ska tvisten, om inte annat skriftligen överenskommits, avgöras av allmän domstol.