Allmänna villkor
för annonsering

Allmänna
villkor

Om Objektvision.se
1. Äganderätt m.m.

Äganderätt, upphovsrätt och annan immateriell rättighet till tjänsterna på marknadsplatsen objektvision.se innehas av Objektvision AB ("Objektvision"), om inget annat anges. Den som annonserar på objektvision.se ("Kunden") ansvarar för att samtliga rättigheter – t.ex., men inte begränsat till, upphovsrätten till bilder och texter – innehas, får användas och får publiceras av Kunden och ansvarar även i övrigt i alla avseenden för det material, som denne offentliggör på objektvision.se. Kunden åtar sig att hålla Objektvision skadeslöst för all skada vid eventuell publicering av material, som tillhandahållits av Kunden och som utgör intrång i tredje mans rättigheter eller som på annat sätt innebär skada för Objektvision.

2. Annonsering

Fastighetsägare/mäklare och professionella förmedlare kan annonsera på objektvision.se.

3. Policy

Kunden är skyldig att följa vid var tid gällande annonspolicy.

4. Spridning av annons

Objektvision har rätt att sprida Kundens annons, eller delar av Kundens annons, i tredje parts marknadsföringskanaler för att maximera annonsens spridning eller för att marknadsföra Objektvision. Denna rätt gäller även Kundens inaktiva annonser och härutöver även efter det att avtalsförhållandet mellan Kunden och Objektvision har avslutats. Exempel på marknadsföring genom tredje part innefattar bland annat, men inte uteslutande, spridning via Objektvision:s konton på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Spridning av Kundens annons enligt denna klausul får utföras utan Kundens samtycke om den inte innebär någon extra kostnad för Kunden.

Spridning av Kundens annons enligt denna klausul kan inte föranleda rätt till ersättning för Kunden.

5. Användning av information för bl.a. statistiska ändamål

Genom att publicera en annons på objektvision.se ger Kunden Objektvision en obegränsad rätt att fritt förfoga över all information – och därtill hörande rättigheter - i annonsen och att relatera till Kundens annonsering på objektvision.se, genom att t.ex. för statistiska ändamål bearbeta, lagra, kopiera sådan information och göra den tillgänglig för allmänheten samt att överlåta eller vidareupplåta informationen och därtill hörande rättigheter till tredje part. Denna rätt gäller även efter det att avtalsförhållandet mellan Kunden och Objektvision har avslutats.

Objektvisions användning av information enligt denna klausul får utföras utan Kundens samtycke och kan inte föranleda någon rätt till ersättning för Kunden.

6. Cookies

Objektvision använder sig av cookies för inhämtning av information till statistikverktyg.

7. Fakturering

Kunden debiteras enligt Objektvision vid var tid gällande prislista. För god ordnings skull noteras härvid att Kunder, som tidigare träffat separat avtal med Objektvision avseende visst annonspaket, vid nämnda avtals upphörande likväl debiteras enligt Objektvisions nyss nämnda vid var tid gällande prislista. Ändringar i prislistan ska aviseras minst 30 dagar innan de träder i kraft.

Kunden debiteras för det sammanlagda antalet unika aktiva annonser under en kalendermånad. Objektvision äger därvid rätt att i prishänseende hantera varje återpublicerad annons som en ny aktiv annons.

Fakturering av annonser och tilläggstjänster sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. För det fall Kunden önskar pappersfaktura tillkommer fakturaavgift om 60 kronor per sådan faktura. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

8. Uppsägningstid

Förutsatt att inget annat skriftligen har överenskommits ska uppsägning ske senast en månad före avtalsperiodens slut. För det fall sådan uppsägning inte sker förnyas avtalet till att gälla ytterligare en avtalsperiod.

9. Felanmälan

Vid störning eller annan försämring av tjänsten åligger det Kunden att omgående meddela Objektvision. Bolaget skall då vidta lämplig åtgärd för att snarast åtgärda felet.

10. Ändring av Allmänna Villkor och annonspolicy

Objektvision har rätt att ändra Allmänna Villkor utan Kundens samtycke om ändringen uppenbart är till Kundens fördel, i sådant fall träder ändringen ikraft omedelbart vid publicering på objektvision.se/policy.

Objektvision har rätt att ändra Allmänna Villkor i övrigt, i sådant fall ska förändringen aviseras på objektvision.se/villkor senast en (1) månad innan de träder i kraft. Om Kund önskar att inte bli bunden av de nya villkoren ska Kunden meddela Objektvision om uppsägning av avtalsförhållandet innan villkorsändringens ikraftträdande. Fortsatt användande efter ändrade villkors ikraftträdande innebär ett accepterande av de nya villkoren.

Objektvision har möjlighet att när som helst ändra villkoren i sin annonspolicy. Kunden är enligt klausul 3 i de Allmänna Villkoren skyldig att följa den policy som föreligger vid publicering av annonsen.

Kund ansvarar för och åtar sig att hålla sig informerad om innehållet i vid var tid gällande annonspolicy och Allmänna Villkor.

11. Ansvarsbegränsning

Objektvision ansvarar inte för Kundens direkta eller indirekta skador eller förluster som uppkommer som en följd av annonsering på objektvision.se, inbegripet Objektvisions användning av information enligt klausul 5.

De tjänster och den information som inhämtas via statistikverktyg redovisas och tillhandahålls utan några garantier om statistikinformationens exakthet, pålitlighet och fullständighet. Objektvision kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller annan skada som kan komma att uppstå på grund av användning av avläsbara resultat och slutsatser från statistikverktyg.

Med indirekt förlust enligt ovan avses till exempel förlorad vinst, omsättningsbortfall, avbrott i verksamheten.

12. Personuppgifter

Objektvision lagrar personuppgifter som Objektvision kan komma att hantera i samband med kunds annonsering eller användares användning av statistikverktyg i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).