Forshaga kommun

Storgatan 52
66722 FORSHAGA
Tel: 054-17 20 00

www.forshaga.se