Karlstads Bostads AB

Norra Strandgatan 13
65224 KARLSTAD
Tel: 054-540 74 59

www.kbab.se