Allmänna villkor för annonsering på Objektvision.se (”Allmänna Villkor”)

1. Äganderätt

Äganderätt, upphovsrätt och annan immateriell rättighet till tjänsterna på marknadsplatsen objektvision.se innehas av Objektvision AB (”Objektvision”), om inget annat anges. Kunden ansvarar för att samtliga rättigheter – t.ex., men inte begränsat till, upphovsrätten till bilder och texter – innehas, får användas och får publiceras av annonsören för det material, som offentliggörs på objektvision.se. Kunden åtager sig att hålla Objektvision skadeslöst för all skada vid eventuell publicering av material, som tillhandahållits av Kunden och som utgör intrång i tredje mans rättigheter.

2. Annonsering

Fastighetsägare/mäklare och professionella förmedlare kan annonsera på objektvision.se. Kunden är skyldig att följa vid var tid gällande annonspolicy.

3. Spridning av annons

Objektvision har rätt att sprida Kundens annons, eller delar av Kundens annons, i tredje parts marknadsföringskanaler för att maximera annonsens spridning eller för att marknadsföra Objektvision. Denna rätt gäller även efter det att avtalsförhållandet mellan Kunden och Objektvision har avslutats. Exempel på marknadsföring genom tredje part innefattar bland annat, men inte uteslutande, spridning via Objektvision:s konton på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Spridning av Kundens annons enligt denna klausul får utföras utan Kundens samtycke om den inte innebär någon extra kostnad för Kunden.

Spridning av Kundens annons enligt denna klausul kan inte föranleda rätt till ersättning för Kunden.

4. Fakturering

Kunden debiteras efter gällande prislista. Ändringar i prislistan aviseras minst 30 dagar innan de träder i kraft.

Priset avser per påbörjad kalendermånad och för det sammanlagda antalet aktiva annonser.

Fakturering av annonser sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Fakturering av tilläggstjänster sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Uppsägningstiden är en månad före periodens slut. Skriftlig uppsägning (e-post) önskas.

5. Felanmälan

Vid störning eller annan försämring av tjänsten åligger det Kunden att omgående meddela Objektvision. Bolaget skall då vidta lämplig åtgärd för att snarast åtgärda felet.

6. Ändring av Allmänna Villkor och annonspolicy

Objektvision har rätt att ändra Allmänna Villkor utan Kundens samtycke om ändringen uppenbart är till Kundens fördel, i sådant fall träder ändringen ikraft omedelbart vid publicering på https://objektvision.se/Home/Policy.

Objektvision har rätt att ändra Allmänna Villkor i övrigt, i sådant fall ska förändringen aviseras på https://objektvision.se senast en (1) månad innan de träder i kraft. Om Kund önskar att inte bli bunden av de nya villkoren ska Kunden meddela Objektvision om uppsägning av avtalsförhållandet innan villkorsändringens ikraftträdande. Fortsatt användande efter ändrade villkors ikraftträdande innebär ett accepterande av de nya villkoren.

Objektvision har möjlighet att när som helst ändra villkoren i sin annonspolicy. Kunden är enligt Punkt 2 i de Allmänna Villkoren skyldig att följa den policy som föreligger vid publicering av annonsen.

Kund ansvarar för och åtar sig att hålla sig informerad om innehållet i vid var tid gällande annonspolicy och Allmänna Villkor.

7. Ansvarsbegränsning

Objektvision ansvarar inte för vare sig direkta eller indirekta skador eller förluster som uppkommer som en följd av annonsering på objektvision.se. Med indirekt förlust avses till exempel förlorad vinst, omsättningsbortfall, avbrott i verksamheten.

Policy för annonsering på Objektvision.se

För att villkoren ska bli lika för alla annonsörer och dessutom underlätta för våra användare, finns regler för annonsering på Objektvision.se. Policyn går i korthet ut på att annonsören inte avsiktligt får manipulera presentationen av sökresultatet. Det är inte tillåtet att skriva siffror, specialtecken eller t ex "A-läge", för att hamna högre upp på träfflistan. Vi förbehåller oss rätten att justera, neka eller avlägsna annonser som inte uppfyller vår policy. Var snäll att respektera och följa vår annonspolicy.

  • Endast objekt som är tillgängliga för uthyrning och/eller försäljning får anges. Annonsören får inte i annons ange ett redan uthyrt eller sålt objekt och inte heller får annonsören efterfråga objekt för förmedlingsuppdrag i marknadsföringssyfte av sin egen verksamhet.

  • Annonsören får inte manipulera eller ange missvisande information, som påverkar presentationen av sökresultatet. Det är inte tillåtet att t.ex. i adressfältet skriva siffror eller specialtecken och inte heller beskrivande uttryck ("A-läge" etc) för att på så vis hamna högre upp i listan över sökresultat.

  • Annonsören ansvarar för att om objektet angiven information är korrekt samt att annonsören har rätt att marknadsföra objektet.

  • Objektet ska endast marknadsföras och klassificeras i den typ/typer av användningsområde, som är relevant för objektet.

  • Bilder och grafiska illustrationer ska vara korrekta, på ett skalenligt sätt återge objektet samt vara relevanta för återgivningen av objektet.

  • Annonsören ansvarar för att all information i annonsen, t.ex. inlagda bilder och grafiska illustrationer, får användas i annonsen och att sådant återgivande inte strider mot lag.

  • Den bild eller grafiska illustration, som återges i träfflistan, d.v.s. sökresultatet, skall föreställa objektet samt ge en rättvisande bild. Logotyper, varumärken m.m. för att profilera annonsörens verksamhet eller bolag är inte tillåtet att använda som bild eller grafisk illustration i träfflistan.

  • All information och text i annonsen skall vara på svenska.

  • Annonsören får inte i information (vare sig det är i text eller bildform) uttrycka negativa åsikter om tredje man (d.v.s. juridiska och fysiska personer, stat, myndighet och kommun) och inte heller återge information om annonsören, objektet eller det område i vilket objektet är beläget, som inte är relevant för att beskriva objektet och objektets användningsområde.

Annonsören åtar sig att följa Objektvision AB:s policy för annonsering. Om annons och/eller dess innehåll är i strid med denna policy skall annonsören omedelbart och på eget initiativ korrigera informationen, så att den inte strider mot policyn. Om sådan korrigering inte sker, förbehåller sig Objektvision AB sig rätten att, utan föregående kommunikation med annonsören, neka, justera eller radera annonsen utan att annonsören har rätt till ersättning för eventuell skada eller uppkommen kostnad. Om radering av annons, som strider mot ovan angivna policy, äger annonsören inte heller rätt till ersättning för annonskostnaden.

Senast uppdaterad 2018-03-05

Sökhjälp