Allmänna villkor för annonsering på Objektvision.se (”Allmänna Villkor”)

1. Äganderätt

Äganderätt, upphovsrätt och annan immateriell rättighet till tjänsterna på marknadsplatsen objektvision.se innehas av Objektvision AB (”Objektvision”), om inget annat anges. Kunden ansvarar för att samtliga rättigheter – t.ex., men inte begränsat till, upphovsrätten till bilder och texter – innehas, får användas och får publiceras av annonsören för det material, som offentliggörs på objektvision.se. Kunden åtager sig att hålla Objektvision skadeslöst för all skada vid eventuell publicering av material, som tillhandahållits av Kunden och som utgör intrång i tredje mans rättigheter.

2. Annonsering

Fastighetsägare/mäklare och professionella förmedlare kan annonsera på objektvision.se. Kunden är skyldig att följa vid var tid gällande annonspolicy.

3. Spridning av annons

Objektvision har rätt att sprida Kundens annons, eller delar av Kundens annons, i tredje parts marknadsföringskanaler för att maximera annonsens spridning eller för att marknadsföra Objektvision. Denna rätt gäller även efter det att avtalsförhållandet mellan Kunden och Objektvision har avslutats. Exempel på marknadsföring genom tredje part innefattar bland annat, men inte uteslutande, spridning via Objektvision:s konton på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Spridning av Kundens annons enligt denna klausul får utföras utan Kundens samtycke om den inte innebär någon extra kostnad för Kunden.

Spridning av Kundens annons enligt denna klausul kan inte föranleda rätt till ersättning för Kunden.

4. Fakturering

Kunden debiteras efter gällande prislista. Ändringar i prislistan aviseras minst 30 dagar innan de träder i kraft.

Priset avser per påbörjad kalendermånad och för det sammanlagda antalet aktiva annonser.

Fakturering av annonser sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Fakturering av tilläggstjänster sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Uppsägningstiden är en månad före periodens slut. Skriftlig uppsägning (e-post) önskas.

5. Felanmälan

Vid störning eller annan försämring av tjänsten åligger det Kunden att omgående meddela Objektvision. Bolaget skall då vidta lämplig åtgärd för att snarast åtgärda felet.

6. Ändring av Allmänna Villkor och annonspolicy

Objektvision har rätt att ändra Allmänna Villkor utan Kundens samtycke om ändringen uppenbart är till Kundens fördel, i sådant fall träder ändringen ikraft omedelbart vid publicering på https://objektvision.se/Home/Policy.

Objektvision har rätt att ändra Allmänna Villkor i övrigt, i sådant fall ska förändringen aviseras på https://objektvision.se senast en (1) månad innan de träder i kraft. Om Kund önskar att inte bli bunden av de nya villkoren ska Kunden meddela Objektvision om uppsägning av avtalsförhållandet innan villkorsändringens ikraftträdande. Fortsatt användande efter ändrade villkors ikraftträdande innebär ett accepterande av de nya villkoren.

Objektvision har möjlighet att när som helst ändra villkoren i sin annonspolicy. Kunden är enligt Punkt 2 i de Allmänna Villkoren skyldig att följa den policy som föreligger vid publicering av annonsen.

Kund ansvarar för och åtar sig att hålla sig informerad om innehållet i vid var tid gällande annonspolicy och Allmänna Villkor.

7. Ansvarsbegränsning

Objektvision ansvarar inte för vare sig direkta eller indirekta skador eller förluster som uppkommer som en följd av annonsering på objektvision.se. Med indirekt förlust avses till exempel förlorad vinst, omsättningsbortfall, avbrott i verksamheten.

Policy för annonsering på Objektvision.se

För att villkoren ska bli lika för alla annonsörer och dessutom underlätta för våra användare, finns regler för annonsering på Objektvision.se. Policyn går i korthet ut på att annonsören inte avsiktligt får manipulera presentationen av sökresultatet. Det är inte tillåtet att skriva siffror, specialtecken eller t ex "A-läge", för att hamna högre upp på träfflistan. Vi förbehåller oss rätten att justera, neka eller avlägsna annonser som inte uppfyller vår policy. Var snäll att respektera och följa vår annonspolicy.

 • Endast objekt som är tillgängliga för uthyrning och/eller försäljning får anges. Annonsören får inte i annons ange ett redan uthyrt eller sålt objekt och inte heller får annonsören efterfråga objekt för förmedlingsuppdrag i marknadsföringssyfte av sin egen verksamhet.

 • Annonsören får inte manipulera eller ange missvisande information, som påverkar presentationen av sökresultatet. Det är inte tillåtet att t.ex. i adressfältet skriva siffror eller specialtecken och inte heller beskrivande uttryck ("A-läge" etc) för att på så vis hamna högre upp i listan över sökresultat.

 • Annonsören ansvarar för att om objektet angiven information är korrekt samt att annonsören har rätt att marknadsföra objektet.

 • Objektet ska endast marknadsföras och klassificeras i den typ/typer av användningsområde, som är relevant för objektet.

 • Bilder och grafiska illustrationer ska vara korrekta, på ett skalenligt sätt återge objektet samt vara relevanta för återgivningen av objektet.

 • Annonsören ansvarar för att all information i annonsen, t.ex. inlagda bilder och grafiska illustrationer, får användas i annonsen och att sådant återgivande inte strider mot lag.

 • Den bild eller grafiska illustration, som återges i träfflistan, d.v.s. sökresultatet, skall föreställa objektet samt ge en rättvisande bild. Logotyper, varumärken m.m. för att profilera annonsörens verksamhet eller bolag är inte tillåtet att använda som bild eller grafisk illustration i träfflistan.

 • All information och text i annonsen skall vara på svenska.

 • Annonsören får inte i information (vare sig det är i text eller bildform) uttrycka negativa åsikter om tredje man (d.v.s. juridiska och fysiska personer, stat, myndighet och kommun) och inte heller återge information om annonsören, objektet eller det område i vilket objektet är beläget, som inte är relevant för att beskriva objektet och objektets användningsområde.

Annonsören åtar sig att följa Objektvision AB:s policy för annonsering. Om annons och/eller dess innehåll är i strid med denna policy skall annonsören omedelbart och på eget initiativ korrigera informationen, så att den inte strider mot policyn. Om sådan korrigering inte sker, förbehåller sig Objektvision AB sig rätten att, utan föregående kommunikation med annonsören, neka, justera eller radera annonsen utan att annonsören har rätt till ersättning för eventuell skada eller uppkommen kostnad. Om radering av annons, som strider mot ovan angivna policy, äger annonsören inte heller rätt till ersättning för annonskostnaden.

Senast uppdaterad 2018-03-05

Objektvision AB:s policy för personuppgifter

Allmänt

Objektvision AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför samt skydda dina data.

I Objektvisions policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Objektvision. Objektvision är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Objektvision inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Som kund menas både dig som användare och som annonsör. Objektvision registrerar personuppgifter i samband med:

 1. Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
 2. Vid intresseanmälan samlas namn, e-post, företag, telefonnummer och fritextfält in.

Hur vi använder insamlad information

Objektvision behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Objektvision.
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 3. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
 4. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 5. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 6. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
 7. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.
 8. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Objektvision samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Vid intresseanmälan skickas informationen vidare till tredje part för att fullgöra beställningen av tjänsten. Objektvision sparar informationen som längst i fyra år och informationen raderas därefter automatiskt.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Objektvision ger du din tillåtelse till att Objektvision registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du använder samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Objektvision att hänvisa till uppfyllande av policydokument och berättigat intresse i de syften som angetts ovan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Objektvision kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Du är kund hos Objektvision så länge du har ett aktivt konto. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än fyra år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Objektvision eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på avanmälningslänken i epostkommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Objektvision AB.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Objektvision AB

Larmgatan 14, 1 tr
392 32 Kalmar
Vx: +46 (0)480 47 75 60
Emailadress: personuppgifter@objektvision.se

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-22

Cookie-hantering på objektvision.se

Vår webbplats använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

I dessa syften används Cookies

Cookies används vid inloggning

Vi lagrar en cookie för dem som valt att ha "automatisk inloggning". Detta för att du ska slippa logga in varje gång du besöker webbplatsen. Genom denna cookie kan vi veta att du varit här förut och vilka inställningar du hade vid ditt sista besök.

Cookies används för att kunna få fram trafikstatistik

För oss är det viktigt att kunna redovisa korrekt och oberoende besöksstatisk, både för våra annonsörer och användare. Vi finns med på KIA-index (den officiella mätplatsen för svenska sajter) och vi samlar anonym trafikinformation via Google Analytics. Dessutom använder vi calltracking för att mäta hur många som kontaktar våra annonsörer via telefon.

Du kan stänga av funktionen att ta emot cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras i din dator, men du kommer inte heller kunna spara din inloggning exempelvis.

Sökhjälp