Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Fastigheter till salu

Lediga lokaler

Länkar

Torvinge/Malmskogen

Området omfattar totalt 70 ha planlagd industrimark varav ca 55 ha har tagits i anspråk.Det finns även möjlighet att utvidga området österut på kommun.

Fakta

Typ av företagsområde: IndustriområdeTillverkning

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Till de största arbetsplatserna hör Biltema Sweden AB, Fergas AB och Schenker AB m fl.

Antal anställda i området

1 100.

Övrigt

Områdesförening Inom området finns en områdesförening som är gemensam med Köpetorp. Den har till syfte att bevaka och tillvarata företagarnas intresse i olika sammanhang. Kontaktperson för områdesföreningen är: Monika Hallberg, 013-27 10 25.

Övrigt

Tillgänglig byggklar mark Inom Torvinge/Malmskogen finns i dag ca 23 ha disponibel byggklar mark av totalt ca 33 ha tillgänglig byggklar mark. Huvuddelen ägs av Linköpings kommun. När slutlig ställning tagits till "Torvingeledens" sträckning (se nedan), kommer ytterliggare mark bli möjlig att avyttra. För information om ledig tillgänglig byggklar mark till försäljning kan kontakt tas med Lars Bergman, tfn. 013-20 64 33. Riktpris exkl. anläggningsavgift Kontakta Lars Bergman, tel 013-20 64 33, för prisuppgift. Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter Fjärrvärmeanslutning krävs. För fastigheter som inte debiterats va-avgift tidigare skall anslutnings- och anläggningsavgifter betalas enligt gällande prislistor. För flertalet fastigheter som bildades i kring 1990 råder dock särskilda förhållanden. Kontakt bör tas med Tekniska Verken och kommunen i varje enskilt fall för att få besked om vad som gäller.

Övrigt

Lediga lokaler Inom området kan det finnas lediga lokaler i befintliga byggnader. Linköpings kommuns näringslivskontor förmedlar gärna en kontakt till berörda fastighetsägare.

Övrigt

Kommunens planer i området. För närvarande pågår miljöförbättrande åtgärder i området som sedan tidigare har en väl utbygd infrastruktur för både tyn.

Sökhjälp