Himmelsbodavägen 21

Skyttbrink Industriområde , Tumba
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

1 354 m²

Pris

3 500 000 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Obebyggd industritomt om 1 354 kvm i Skyttbrinks industriområde, Tumba. Generös byggrätt, 21 meter högt/6 våningar.

Obebyggd industritomt om 1 354 kvm i Skyttbrinks industriområde, Tumba. Generös byggrätt, 21 meter högt/6 våningar. FASTIGHETSBESKRIVNING Tomt för industriändamål i Skyttbrinks industriområde, Tumba. Vissa förberedande markarbeten är utförda, såsom schaktning, hårdgjorda ytor, väg anlagd samt inhägnat med stängsel. Tomten är en avstyckning från granntomten. Detaljplanens betydelser,  möjligheter och begränsningar: JHd (industri- och kontorsändamål) VI (max 21 meters byggnadshöjd, max 6 våningar, sluttningsvåning medges) e0,9 (sammanlagd bruttoarea gånger tomtyta = 1 354 kvm*0,9= 1 218 kvm). Dock måste man förhålla sig till avstånd från tomtgräns. pl och punktprickning (planterat skyddsområde) u (ej hindra framdragande av underjordiska allmänna ledningar)  Anslutningsavgifter för el & VA är ej erlagda och går ej att fastställa förrän storlek på byggnation bestämts.  Kostnad för anslutning av spill- och dagvatten via oljeavskiljare till det kommunala avloppsnätet tillkommer, då området ligger inom del av yttre skyddszon för grundvattentäkt (vattenskyddsområde). Botkyrka kommuns VA taxa: https://www.botkyrka.se/download/18.6922b7317dbd48175e9e4a/1641542967276/VA-taxa%202022.pdf    OMGIVNING/NATUR Fastigheten är belägen i attraktiva Skyttbrinks industriområde med närhet till Tumba och Tullinge.  KOMMUNIKATIONER Fastigheten ligger bredvid väg 226, härifrån kommer man även snabbt ut på E4/E20. Goda kommunikationer med buss och pendeltåg (Tullinge, Tumba C). Cirka 25 minuter med bil eller pendeltåg till/från Stockholm C och Södertälje C på 20 minuter. 15 minuter gångväg och 10 minuter cykelbanan till/från Tumba centrum. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.  Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Visning fram till: enligt överenskommelse. Indikativt bud senast: enligt överenskommelse. Loi samt due dilligence start senast: enligt överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas senast: enligt överesnkommelse. Tillträde senast: enligt överenskommelse.

Övrig information

Planbestämmelser:

Ändring av DP: Skyttbrinksområdet,del av tumba 7:126 mfl (1998-11-10). Stadsplan: del av tumba 7:126 mfl (1987-09-24)

Ekonomi

Pris:

3 500 000 kr

Prisinformation:

eller enligt överenskommelse

Typkod:

432

Himmelsbodavägen 21

Om Bjurfors Näringsliv

Vi kan kommersiella fastigheter - Transaktioner, fastighetsvärderingar, ombildningar, brf-lokaler samt lokaluthyrning. Bjurfors Näringsliv har pågående uppdrag över hela Sverige och finns representerade i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är en stark partner på den kommersiella marknaden, med höga ambitioner och omfattande kontaktnät, vilket är nyckeln till att hitta rätt köpare. Vi har under våra drygt 30 år inom kommersiella transaktioner byggt upp ett omfattande nätverk med bland annat fastighetsinvesterare, fastighetsbolag, byggaktörer, finansiärer, förvaltare, jurister och konsulter. Detta för att du som kund ska kunna vända dig till och få en trygg och lönsam helhetslösning. Vi kommer överens om vad som passar dig bäst i en försäljning, offmarket till vårt gedigna kontaktnät eller publik marknadsföring.

Bjurfors Näringsliv

Arenavägen 39, 16 tr

121 77 Johanneshov

www.bjurforsnaringsliv.se

Fler annonser från Bjurfors Näringsliv