Charlottenberg
| Charlottenberg

Favorit Dela

Markområde Charlottenberg

Trafikverket försäljer del av fastigheten Eda 1:1 i Eda kommun.

 • Kategori:

  Övrigt

 • Tillträde:

  Enligt överenskommelse

 • Pris:

  Genom anbud, lägsta accepterade anbud är 510 000 kr

 • Tomtarea:

  34 000 m²

Objektsbeskrivning del av Eda Eda 1:1 Trafikverket kommer genom anbud att försälja del av Eda 1:1 i Eda kommun. Den som inkommer med högst giltigt anbud, kommer få erbjudande om att få köpa markområdet. Området utgörs av skogsmark bevuxen till större delen av äldre björk- och tallskog. Fastighetens koordinater (referenssystem; SWEREF 99 TM): NS=6641021.3 ÖV=349026.6 Aktuella markområden utgörs av del av Eda 1:1, se markering med blått på bilaga 1. Exakt storlek på området kommer att fastställas i framtida lantmäteriförrättning, men har något felaktigt i värderingen angetts som ca 3,1 hektar vilket vid en närmare mätning uppskattas till ca 3,4 hektar. Området avgränsas, i norr av en tillkommande fastighetsgräns som kommer gå längs med plangräns för Stadsplan 17-CHA-314, i väst av fastighetsgräns mot fastigheterna Mellbyn 1:213 och Nålen 6, i söder av fastighetsgräns mot fastigheterna Mellbyn 1:184 och Södra Ämterud 1:739, i öst av tillkommande fastighetsgräns som kommer att sättas 30 meter från närmaste räl. Trafikverket kommer inte stå för några kostnader gällande tillstånd eller lantmäterikostnader. Trafikverket är dock villigt att skriva in ett avtalsvillkor att om fastighetsbildning inte går att genomföra ska köpet gå åter. Värdeutlåtande från auktoriserad värderare bifogas, se bilaga 2. Aktuellt markområde säljs i befintligt skick. Trafikverket kommer i överlåtelseavtalet friskriva sig mot alla eventuella fel i fastigheten. Markområdet belastas inte av några för Trafikverket kända rättigheter. På markområdet har tidigare funnits stickspår, som togs bort i början på 1990-talet. Marken är inte provtagen med hänsyn till föroreningar men en inventering har gjorts. Föroreningar kan finnas i marken som härrör från verksamheten, se bilaga 3. Registerutdrag bifogas för mer information om fastigheten, se bilaga 4.

Ekonomi

Pris:

Genom anbud, lägsta accepterade anbud är 510 000 kr


Övrig information

Övrigt:

Anbuden ska vara Trafikverket tillhanda senast 31 mark 2021. Anbudet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om anbudsgivare med person- eller organisationsnummer, anbudssumma och kontaktuppgifter till anbudsgivare. Anbudet skall även skrivas under av behörig anbudsgivare. Kuvert innehållande anbud ska märkas med "Anbud Eda 1:1". Anbudsblankett bifogas, se bilaga 5. Vid två eller fler lika högsta anbud tillämpas intern auktion mellan anbudsgivare. Anbud sänds till: "Anbud Eda 1:1" Trafikverket Patrik Strömgren Box 366 201 23 Malmö Enbart rena anbud prövas (dvs det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra. Anbud via e-post prövas inte.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

PS

Patrik Strömgren

patrik.stromgren@trafikverket.se

010- VISA NR 010-124 41 60

Marknadsförs av Trafikverket
Röda vägen 1
78189 Borlänge
trafikverket.se
Markområde Charlottenberg