Polhemsgatan 1

Kalmar , Kalmar
Spara Dela
Spara
Dela
Omsättning

Begärt pris

Bransch

Handel & e-handel

Beskrivning

  • Handel & e-handel

Exportföretag inom renhållning- och sophantering - Affärsområde Mellanöstern

Affärsidé och Historik: Bolaget startades för över 30 år sedan och är representant för skandinaviska tillverkare i Mellanöstern och dessas högkvalitativa tekniska produkter avsedda huvudsakligen för privata vägentreprenörer och den offentliga/kommunala marknaden såsom pressar, sopkomprimatorer, gatusopmaskiner, sorteringsanläggningar för avfall, mm, enligt beskrivning nedan Bolaget med dess ägare är sedan länge väl inarbetade och välkända hos företag, kommuner och myndigheter i länderna i Mellanöstern och har ett mycket gott renommé. Beskrivning av verksamheten: Bolaget  har sin bas och utgångspunkt i Kalmar och arbetar inom 11 länder i Mellanöstern, bl a Saudiarabien, Kuwait, Oman, Förenade Arabemiraterna, Qatar, m fl. Bolaget arbetar gentemot tillverkarna både med och utan exklusivitetsavtal. I princip all försäljning sker genom inköp till och försäljning från Bolaget med direktleverans till slutkund eller till kontrakterad agent i respektive land. Bolaget är således säljande bolag gentemot sin kund eller agent. Försäljning på provision förekommer sällan. Betalningsflödena säkerställs nästan alltid genom Remburs. Lokaler och personal: Bolagets lokaler är belägna i ett s k företagshus centralt i Kalmar. Personalen är mycket slimmad och består av ägaren själv, en reservdels- och logistikansvarig samt en halvtid för redovisning För ägarens del innebär försäljningsarbetet regelbundna resor till Mellanöstern och mestadels i 10-14-dagarsperioder för att få bästa kontinuitet och ett effektivt utnyttjande av säljtiden. Kunder, Inköp, Marknad och marknadsföring: Bolagets slutkund utgörs av privata entreprenörer och kommunal / offentlig sektor för de 11 länderna i Mellanöstern där bolaget opererar. (se bolagets hemsida www.kalmec.com) Försäljning sker antingen direkt till slutkund eller genom en inhemsk agent i respektive land beroende på produkt. T ex sopsorteringsanläggningar passerar inte genom agent. Marknadsföringen sker personligen av ägaren hos slutkund och i förekommande fall tillsammans med lokal agent. Tillverkarnas broschyrmaterial och manualer används i sälj- och introduktionsarbetet. Säljarbetet innebär att personlig närvaro från Bolaget på plats hos kund i Mellanöstern är återkommande nödvändig. Med högkvalitativa skandinaviska produkter och den personliga närvaron, så har Bolaget genom ägaren skapat stort förtroende och goda relationer hos kunder och agenter i affärsområdet. Dessa upparbetade kontakter och relation kommer under den tid som krävs att överföras till en ny ägare. Avtal med utländsk agent och leverantörer gäller alltid enligt svensk lag. Inköp sker hos leverantör efter order ifrån agent/slutkund i Mellanöstern. Skeppning sker direkt från leverantör och betalning säkerställs via remburs. Ett antal exklusivitetsavtal finns med skandinaviska leverantörer. För övriga leverantörer sker affärsöverenskommelser och inköp löpande på grundval av många års relationer. För sålda produkter arbetar Bolaget även med eftermarknaden. Exempel på detta är förbrukningsartiklar såsom borstar, transportband och reservdelar. Produkter: Bolagets produktsortiment utgörs i huvudsak av produkter från Brodd Sweden AB som omfattar olika modeller av gatusopningsmaskiner, Skip loaders från JOAB AB, balpressar och komprimatorer från Orwak, sorteringsanläggning för avfall från Presona, mfl. Se www.kalmec.com Skandinaviska produkter och leveranser har mycket bra anseende i Mellanöstern, bland annat på grund av dess höga kvalitet och leveranssäkerheten. Information om fördelningen av försäljning mellan tillverkare/produkter ges i ett senare skede. Ekonomi och Nyckeltal:  Över tiden är behovet av Bolagets produkter ganska konstant. Behovet av t ex sopmaskiner och förbrukningsartiklar, bl a för upptagning av flygsand på gator och vägar, upphör aldrig för Mellanöstern. Dock kan det förekomma ganska stora årsvisa variationer i omsättning och vinst dels beroende på konjuktur och bl a dels beroende på överlappning/avrop/leverans mellan åren av upparbetade order. Med ledning av historiska siffror, så bedöms den genomsnittliga vinstnivån vara cirka 2,5–2,8 msek vid nuvarande administrations- och lönekostnader. Säljaren är öppen för att betalning av den begärda köpeskillingen för aktierna kan ske etappvis beräknat efter vinstnivån några år framåt. I en sådan konstruktion kan även inneliggande orderstock på Tillträdesdagen utgöra en variabel för priset på aktierna och delbetalning. Förvärv: Förvärvet av aktierna i Kalmec Export AB innefattar bl a: -Leverantörsavtal -Produktkunskap -Säljkunskap inom produktområdet -Agentavtal -Know-How och kunskapsöverföring i övrigt -Slutkundskontakter och introduktion / överföring av kontakter och affärsrelationer. Säljaren är beredd att kvarstå operativt i bolaget under en längre övergångsperiod för överföring av ovan nämnda delar av förvärvet och introduktion hos leverantörer, slutkunder och agenter. Detta innebär även att Säljaren deltager vid säljresor till Mellanöstern. Köpare: En lämplig köpare kan t ex vara ett annat ledande exportföretag inom återvinning och/eller sophantering som vill öka kundunderlag och marknadsandelar inom Bolagets affärs- och marknadsområde, eller någon exportinriktad person med anställning som vill starta eget, eller en redan etablerad agent på marknadsområdet, etc. Pris för aktierna: Begärt pris för aktierna, baserat på den bedömda uthålliga vinstnivån är  8 - 10 Msek beroende på det aktuella orderläget vid tillträdet Innan försäljning kommer ägaren att från Bolaget undanta rörelsefrämmande tillgångar såsom aktieportfölj och överlikviditet samt koncernmellanhavanden. Det är därför inte möjligt att här redovisa bolaget egna justerade kapital.

Ekonomi

Antal anställda:

2

Resultat:

Vinst

Utförande

Bransch:

Handel & e-handel

Startår:

1987

Verksamhet:

Exportföretag inom renhållning och sophantering av skandinaviska högkvalitativa produkter till privata vägentreprenörer och kommunal/offentlig sektor i Mellanöstern. För närvarande omfattar affärsområdet i Mellanöstern 11 länder.

Polhemsgatan 1