Skriv ut

Skapa PDF

Brånan 605, Brånan 605, Berg

åsarna

Trafikverket säljer genom anbud, fastigheten Bergs-Tossåsen 2:62 i Bergs kommun, se karta i bilaga 1.

Fakta

Typ av mark: Övrigt

Pris: 20 000 kr. Anbud.

Tomtarea: 1 920 m²

Tillträde: Enligt ök

Karta

Information

Beskrivning

Trafikverket har som myndighet det yttersta ansvaret att svara för att järnvägsdriften i Sverige fungerar. Riksdagen har gett Trafikverket i uppdrag att på ett skyndsamt sätt avveckla mark och byggnader som inte är till nytta för järnvägsdriften. Som ett led i detta kommer Trafikverket att identifiera och sälja ut markområden som inte behövs för framtida järnvägsändamål. Beskrivning och villkor vid försäljning Fastigheten är på ca 1920 kvadratmeter. Fastighetens adress: Brånan 605, 84031 Åsarna Fastighetens koordinater (referenssystem; SWEREF 99 TM): 469054.536, 6950927.271 Fastighetens storlek är ca 1920 kvadratmeter. På fastigheten har det funnits en fritidsbostad som är riven, det finns dock två mindre bodar kvar på fastigheten. Någon ny bebyggelse kommer inte att tillåtas. Vid ansökan om bygglov eller detaljplaneändring kommer Trafikverket att motsätta sig all bebyggelse genom åberopande av järnvägen som riksintresse. Rättsliga belastningar Fastigheten säljs i befintligt skick. Trafikverket kommer i överlåtelseavtalet friskriva sig mot alla eventuella fel i fastigheten. Fastigheten har ett inskrivet avtalsservitut som ger ägaren av fastigheten Bergs-Tossåsen 3:52, rätten att ta väg över fastigheten. Registerutdrag bifogas för mer information om fastigheten. För ytterligare information kontakta Patrik Strömgren, e-post patrik.stromgren@trafikverket.se , telefon 010-124 41 60, mobil 070-724 65 78.

Övrigt

Övrigt: ANBUD Lägsta accepterade anbudssumma är 20 000 (tjugo tusen) SEK. Administrativa bestämmelser Anbuden ska vara Trafikverket tillhanda senast 9 november 2016. Anbudet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om anbudsgivare med person- eller organisationsnummer, anbudssumma och kontaktuppgifter till anbudsgivare. Anbudet skall även skrivas under av behörig anbudsgivare. Kuvert innehållande anbud ska märkas med ”Anbud Bergs-Tossåsen”. Anbudsblankett bifogas. Anbud sänds till: Anbud Bergs-Tossåsen Patrik Strömgren Trafikverket 405 33 Göteborg Enbart rena anbud prövas (dvs. det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra). Anbud via e-post prövas inte.

Storlek: 1 920 m²

Ekonomi

Pris: 20 000 kr. Anbud.

Omgivning

Vägbeskrivning: Fastighetens koordinater (referenssystem; SWEREF 99 TM): 469054.536, 6950927.271

Dokument

Sökhjälp