Skriv ut

Skapa PDF

Larsfridsvägen 22, Larsfrid, Högskolan

halmstad

Fastighet med potentiella utvecklingsmöjligheter till salu vid Högskolan i Halmstad, på populära Larsfridsvägen. Bra exponeringsläge!

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik, Kontor

Pris: 5 000 000 kr. Utgångspris.

Storlek: 989 m²

Karta

Information

Beskrivning

FÖRSÄLJNINGSPROMEMORIA Fastigheten Halmstad Fanan 4 i Halmstad skall försäljas. Spot On Consulting AB har på uppdrag av säljaren, Aktiebolaget Drapeau, sammanställt denna försäljningspromemoria. Informationen i denna promemoria är baserad på uppgifter från Ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av bolaget och/eller fastigheten. Trots att ägaren och Spot On Consulting AB utgår från att dessa uppgifter i sin helhet är korrekta, friskriver sig ägaren, mäklare och Spot On Consulting AB härigenom från allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information muntlig eller skriftlig som tillhandahållits en eventuell intressent för fastigheten. Den i promemorian givna informationen kan alltså ej garanteras och bör härför kontrolleras/verifieras i samråd före bindande överlåtelseavtal ingås. Inför ett eventuellt förvärv anmodas intressenter anlita ekonomisk, juridisk och teknisk sakkunskap. Personal hos säljare får under inga omständigheter kontaktas. BAKGRUND Aktiebolaget Drapeau äger fastigheten Halmstad Fanan 4 i Halmstad. Fastigheten försäljes i s.k. bolagsform, vilket enkelt uttryckt innebär att köparen förvärvar samtliga aktier i fastighetsbolaget Aktiebolaget Drapeau, härefter kallat Objektet. Aktiebolaget Drapeau är ett helägt dotterbolag till DFG i Halmstad Aktiebolag, härefter kallad Säljaren Fastigheten kan även försäljas med lagfart. Fastigheten, som har typkod 825 innebärande specialenhet, skolbyggnad, är belägen på industriområdet Larsfrid i södra delen av Halmstad tätort, ca 3 km från Stora Torg i centrala Halmstad och ca 2 km från väg E6. Fastighetsbeteckning Halmstad Fanan 4 Ägare: Aktiebolaget Drapeau Upplåtelseform: Äganderätt Typkod: 825, specialenhet, skolbyggnad Detaljplan: Stadsplan från 1946. Industriellt ändamål som inte är störande för omgivningen. ”Dock få bostäder inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta erforderligt för bevakning.” Taxeringsvärde: 0 SEK, taxerad som specialenhet, skolbyggnad Inteckningar: 8 st. pantbrev om sammanlagt 4 000 000 SEK Total tomtarea: ca 1 211 m2 Total uthyrningsarea: ca 985 m2 Plan 2: Föreningsytor (kontor/personal) ca 485 m², enl. hyresavtal Plan 1: Kontor/personal ca 500 m² FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Försäljningen kan ske företrädesvis genom aktieöverlåtelse. Överlåtelse med lagfart kan vara möjlig. Bolaget/Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträdesdag enligt överenskommelse. Kontant betalning skall ske på tillträdesdagen. Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten men står ansvarig för eventuella miljöbrister enligt gällande lag. Bedömt underliggande fastighetsvärde 5 000 000 kronor Frågor kring fastigheten, transaktionen eller ägaren besvaras av kontaktpersoner hos Spot On Consulting, se sid 9. Översiktlig visning av fastigheten kommer att beredas för potentiella intressenter och anmäles till Spot On Consulting. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse. Säljaren och Spot On Consulting förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående en avyttring av Bolaget/Fastigheten. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen rätt till ersättning. FASTIGHETSBESKRIVNING På fastigheten finns en byggnad innehållande lokaler för exempelvis kontor, industriell verksamhet, butik och lager Del av byggnaden är uppförd i mitten 1950-talet och tillbyggd i mitten på 1970-talet. Byggnaden har ett visst underhållsbehov. Byggnaden är uppförd i två plan där det nedre planet ligger ett ½-plan ned och det övre planet ett ½-plan upp. Detta medför att det nedre planet ändå har normalstora fönster Den äldre delen, från 50-talet, är grundlagd på utbredda betongplattor, ytterväggar av siporex med puts på utsida som senare kompletterats med trapetskorrugerad plåt, betongbjälklag och tak av siporexplank med ytskikt av papp. Den nyare delen har en stålstomme med stålbalk och trp-plåt i bjälklag och i tak, ytterväggar i trp-plåt och ytskikt av papp på taket. Uppvärmningen sker med vattenburet system från gasanläggning. Här finns mekanisk ventilationsanläggning med återvinning i vissa delar av byggnaden samt frånluft i andra delar. Tomtytan är ca 1 211 m² där den obebyggda delen huvudsakligen utgörs av asfalterad mark. Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Läget bedöms som gott i området. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: Ursprungligt byggnadsår bedöms vara från mitten av 1950-talet med senare tillbyggnad mitten av 1970-talet. Stomme: Gamla delen, siporexblock, betongbalk och stålstomme i nya delen Fasad : Korrugerad plåt Tak: Papp Fönster: 2-glas och 3-glas i den nyare delen VA: Kommunalt vatten och avlopp Värme: Vattenburen värme från gasanläggning Ventilation : Mekanisk till- och frånluftsventilation i vissa delar, frånluft i andra FINANSIELL INFORMATION Fastigheten har idag hyresgäst i det övre planet. Det nedre planet är tomställt och disponibelt för presumtiv köpare eller ny hyresgäst. Hyresintäkt för det övre planet, ca 485 m² idag uthyrt som samlingslokal, uppgår till ca 150 000 kronor under år 2016 inkluderande fastighetsskatt och uppvärmning, vilket är att betrakta som en mycket låg hyresnivå i förhållande till marknadshyra för kontorslokaler i området. Det tomställda bottenplanet har en yta om ca 500 m² och i befintligt skick en möjlig hyresintäkt om ca 300 000 kr beräknat på en låg hyresnivå (kallhyra) om 600 kr/m² och år. Marknadshyra för kontor i Halmstad, B-läge: 800-1 400 kr/m² Marknadshyra för kontor i Halmstad, C-läge: 600-1 400 kr/m² Marknadshyra för butiker i Halmstad, B-läge: 750 – 2 000 kr/m² Marknadshyra för butiker i Halmstad, C-läge: 650 – 1 150 kr/m² Källa: NAI Svefa, Rapport Svensk fastighetsmarknad, våren 2016 FÖRBRUKNINGSUPPGIFTER enl. följande: Förbrukningsuppgifter, årsförbrukning El ca 10 000 kWh (avser fastighets-el) Biogas ca 79 400 kWh Vatten ca 80 m² INTECKNINGAR; 8 st. pantbrev om sammanlagt 4 000 000 SEK TAXERINGSUPPGIFTER; typkod 825, specialenhet, skolbyggnad DETALJPLAN; stadsplan från 1946 medger industriellt ändamål som inte är störande för omgivningen. ”Dock få bostäder inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta erforderligt för bevakning.” Vid kontakt med kommunens miljöförvaltning har det framkommit att de inte har kännedom om några föroreningar på fastigheten och det finns ej några förelägganden.

Utförande

Antal rum: anpassningsbart

Planlösning: Se planlösning, bifogad pdf.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår: 1950

Renoveringsår: 1970

Stomme: Siporex, stål

Fasad: Korrugerad plåt

Tak: Papp

Fönstertyp: 2-glas och 3-glas

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft i vissa delar. Frånluft i andra.

Vatten/avlopp: Kommunalt

Uppvärmning: Vattenburen från gasanläggning

Ytor Antal Area
Kontor 1 485
Butik 1 504
Tomtarea 1 211

Ekonomi

Pris: 5 000 000 kr. Utgångspris.

Omgivning

Omgivning/natur: Högskolan, handel, centralt industri och handelsområde.

Parkeringsmöjligheter/garage: På fastghet

Skyltläge: Ja

Dokument

Sökhjälp