Skriv ut

Skapa PDF

Sundby Strand, Stallarholmen

stallarholmen

Detaljplanerad mark för bostäder - Stallarholmen.

Fakta

Typ av mark

Övrigt

Pris

14 000 000 kr

Tomtarea

47 000 m²

Karta

Information

Beskrivning

Sundby Strand 3 - Detaljplanerad mark med sjönära läge och byggrätt för ca 81 bostäder. Det expansiva samhället Stallarholmen ligger på Mälarens södra strand mitt mellan Strängnäs och Mariefred. Nära den vackra naturen och samtidigt på bara ca. en timmes avstånd från Stockholm. FASTIGHETSBESKRIVNING Sundby Strand 3 som är en del av fastigheten Toresunds-Sundby 1:1 är belägen på Toresundssidan och är en av etapperna i utbyggnaden av Sundby Strand i Stallarholmen. Gällande detaljplan medger en varierande bebyggelse i form av s.k parhus, kedjehus, flerbostadshus, radhus och frigliggande villor. Antal bostäder 81 st. Planens syfte Avsikten är att inom Toresunds-Sundby 1:1 genom fortsatt planläggning skapa förutsättningar för utbyggnad av ett bostadsområde i nära anslutning till befintlig bebyggelse, service och infrastruktur i Stallarholmen. De naturliga förutsättningarna och då särskilt det sjönära läget skall tas tillvara i ett område som tidigare till stor del utnyttjats för tegeltillverkning. Huvudstrukturen för området är Sundby Alle, från denna allé når man de olika bebyggelsegrupperna. Gatunät och bebyggelse är i hög grad orienterade mot fjärden i norr, dels parallellt med stranden, dels med gatorna riktade mot vattnet med utblickar mot fjärden. Den kvalitet som närhet till vatten utgör genomsyrar därmed området. Kommunalt VA-nät är utbyggt med anslutning reningsverk och vattenverk i Strängnäs.Elförsörjningen av Stallarholmen levereras av Vattenfall. Området är mycket barnvänligt med lugn miljö och goda lekmöjligheter. Närhet till skog, stand och bad. För mer information se planbeskrivning och plankarta som finns på kommunens hemsida www.strangnas.se alt tillhandahålls av fastighetsmäklaren.       OMGIVNING/NATUR Planområdet ligger i anslutning till natur - och skogsmark samt Stallarholmensfjärden. KOMMUNIKATIONER Kollektivtrafik Vid Brogatan/Strängnäsvägen går linjebusstrafik med inriktning både mot Strängnäs och mot Mariefred/Läggesta - Svealandsbanan. Busshållplatser finns vid Brogatan intill Rosendalsvägen och vid alléns anslutning till Strängnäsvägen. Vid Strängnäsvägen går linjebusstrafik med inriktning mot Strängnäs. Avståndet till busshållplatserna varierar från ca 300 meter til 600 meter för de allra längst bort belägna tomterna.   ÖVRIGT Det expansiva samhället Stallarholmen ligger på Mälarens södra strand mitt mellan Strängnäs och Mariefred. Nära den vackra naturen och samtidigt på bara ca. en timmes avstånd från Stockholm. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Buden ska beakta att ingen rabatt utgår för latent skatteskuld om affären görs i bolagsform.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Vid bolagsförsäljning lämnas ingen rabatt för latent skatteskuld. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheterna och bolagen överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna och bolaget.

Övrigt

Servitut

Avtalsservitut kraftledning,Officialservitut väg,Officialservitut avlopp,Officialservitut vattenledning,Officialservitut utrymme,Officialservitut utrymme,Officialservitut utrymme,Officialservitut utrymme,Avtalsservitut kraftledning mm,Avtalsservitut kraftledning mm,Avtalsservitut kraftledning,Avtalsservitut kraftledning

Planbestämmelser

Se fastighetsutdrag. Byggnadsplan: (1973-10-26)

Gemensamhets-anläggningar

Gemensamhetsanläggning Strängnäs TORESUNDS-SUNDBY GA:4,Ge...

Storlek

47 000 m²

Ekonomi

Pris

14 000 000 kr

Dokument

Länkar

Sökhjälp