Skriv ut

Skapa PDF

Falun område 2

falun

Vid infarten till Falun, granne till stadens största köpcentrum och den spektakulära VM-hoppbacken, finns nu en unik möjlighet att etablera verksam...

Fakta

Typ av mark

Bostad, Handel, Industritomt, Lager/Logistik, Övrigt

Pris: Prisuppgift

Karta

Information

Beskrivning

Vid infarten till Falun, granne till stadens största köpcentrum och den spektakulära VM-hoppbacken, finns nu en unik möjlighet att etablera verksamheter. Byggklar mark med idealiskt läge vid E16 - en attraktiv plats i allas blickfång. FASTIGHETSBESKRIVNING Exploateringsfastigheten är under bildande och omfattar en markarea om ca 7 hektar, benämnes som "område 2", se bilaga "Karta exploateringsfastighet område 2" under rubriken dokument. Området utgör en del av fastigheterna Falun Falun 8:1 och Falun Främsbacka 2:26  se bilagda kopia "Ansökan om lantmäteriförättning område 2",under rubriken dokument. Den blivande exploateringsfastigheten område 2 omfattas av detaljplan för verksamhetsområde på Myran. ALLMÄN BESKRIVNING Försäljningsobjektet, exploteringsfastigheten området 2,  omfattar ett område ca 7 hektar och, är en del av det s.k. Myran området. Området har tidigare utgjort en del av Falu skjutfält som nyttjats för militär övnings- och skjutfältsverksamhet av Försvarsmakten. Skjutövningar har pågått under tidperioden mellan åren 1905 till 1958. Från år 1958 och fram till år 2000 har området använts som militärt övningsfält. Dalaregementet I 13 avslutade sin militära verksamhet i området år 2000. Försvarsmakten har därefter sagt upp sitt nyttjande och avvecklat verksamheten. Kvarvarande del av Falu skjutfält brukas alltjämt av Försvarsmakten. Fortifikationsverket har därefter utfört riskreducerande åtgärder avseende oexploderad ammunition (OXA), s.k. blingångare och därmed möjliggjort marken för ny civil markanvändning enligt detaljplanen för verksamhetsomådet på Myran. Fortifikationsverket säljer parallellt med denna försäljning ytterligare ett objekt inom detaljplaneområdet i en egen försäljningsprocess, benämnt exploateringsfastigheten "område 1", för närmare beskrivning se myndighetens hemsida. PLANBESTÄMMELSER För exploateringsfastigheten område 2 gäller detaljplankarta, detaljplanbestämmelser och planbeskrivning enligt verksamhetsområde på Myran. Handlingarna "Detaljplan med planbestämmelser, verksamhetsområde på Myran" och "Planbeskrivning, verksamhetsområde på Myran" ligger under rubriken dokument. Detaljplanen vann laga kraft. den 11 december 2015. EXPLOATERINGSAVTAL Fortifikationsverket har tecknat ett exploateringsavtal avseende exploateringsfastigheten område 2 den 24 juni 2015 med Falu kommun, baserat på den planerade exploateringen enligt detaljplan för verksamhetsområde på Myran. Kopia på exploateringsavtalet, "Exploateringsavtal verksamhetsområde på Myran, område 2", finns under rubriken dokument. Köparen kommer att inträda i och överta samtliga Fortifikationsverkets förpliktelser och rättigheter enligt exploateringsavtalet. Köpet kommer sålunda villkoras av att Falu kommun lämnar sitt skriftliga medgivande till överlåtelse av exploateringsavtalet till köparen. Förutsättningarna för att godkännas så som ny motpart (exploatör) gentemot kommunen, är att köparen inte är restförd hos kronofogden, saknar betalningsförmåga eller förmåga att ställa säkerhet enligt § 8 i  ovan nämnda exploateringsavtal. OEXPLODERAD AMMUNITION (OXA) Fortifikationsverket har utfört riskreducerande åtgärder avseende oexploderad ammunition (OXA) varvid bl.a. exploateringsfastigheten område 2 är ytsökt och OXA-röjt genom en upphandlad totalentreprenad (totalentreprenör RGS 90 AB).  Det utförda entreprenadarbetet redovisas i bilagd kopia av dokumentet  ”Slutrapport OXA-röjning Myrans Skjutfält" och återfinnes under rubriken dokument.  Rapporten omfattar sålunda ett större markområde än vad försäljningsobjektet  "område 2 utgör. Oexploderad ammunition (OXA) är omnämnt i detaljplanekartan, detaljplanbestämmelserna och vidare i planbeskrivningen för verksamhetsområdet på Myran. MARKUNDERSÖKNINGAR Fortfikationsverket har utfört markundersökningar, provtagningar och miljösaneringar allt enligt bilagd markundersökningsrapport upprättad av Ewen Miljökonsult i dokument, se " Markundersökningsrapport" som återfinnes under rubriken dokument. Rapporten omfattar ett större markområde än vad försäljningsobjektet område 2 utgör. GEOLOGI Fortifikationsverket har låtit konsulten Sweco Civil AB utföra en översiktlig geoteknisk undersökning av marken vid en del av det gamla militärfältet Myran. Undersökningen syftar till att ge framtida exploatör en översiktlig bild över byggbarheten. Resultatet härav redovisas i bilagda  dokument "PM Geoteknik" under rubriken dokument. Rapporten omfattar ett större markområde än vad försäljningsobjektet område 2 utgör. Sweco Civil AB har ytterligare utfört en geoteknisk undersökning som delvis berör område 2. Uppdraget redovisas i dokumentet "Markteknisk undersökningsrapport" och återfinnes under rubriken dokument. INTECKNINGAR/PANTBREV Exploateringsfastigheten område 2 har inte några inteckningar/pantbrev. JURIDISKA VILLKOR - KÖPEKONTRAKT De juridiska villkoren för överlåtelsen av exploateringsfastighten område 2 framgår i bilagt dokument " Köpekontrakt del av fastigheterna Falun Falun 8:1 och Falun Främsbacka 2:26, område 2" och återfinns under rubriken dokument. VÄGBESKRIVNING Exploateringsfastigheten område 2 ligger intill E16 på vänster sida efter att ha passerat Falu centrum och VM-hoppbacken i riktning mot Gävle. På andra sidan vägen ligger Falu stads största köpcentrum "Majoren" samt ICA Maxi Stormarknad och Plantagen. Se bifogade kartor. BUDGIVNING Exploateringsfastigheten  område 2 säljs genom skriftlig budgivning. Fortifikationsverket förbehåller sig rätten att fritt anta ankommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande auktion mellan de högsta budgivarna. Köparen skall vara beredd att omgående underteckna köpekontrakt. Detta innebär att köparen ska ha besiktigat exploateringsfastigheten område 2 och ordnat med finansiering av förvärvet då bud avges. Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande, vilket sker snarast efter det att budgivningen är klar. Resterande köpeskilling erläggs senast på tillträdesdagen.  Skriftliga bud, genom brev, fax eller e-post, med bestämt anbudsbelopp i svenska kronor skall vara Fortifikationsverket inkommet senast den 2016-02-12 klockan 12:00. Anbud med formuleringen "x kr över högsta bud" eller liknande formulering utan preciserat belopp är ogiltiga och kommer inte att beaktas. Vidare kommer inte anbud beaktas där anbudet villkorats så att förvärvet av att del av fastigheterna Falun Falun 8:1 och Falun Främsbacka 2:26 (område 2) görs under förutsättning att även del av fastigheterna Falun Falun 8:1 och Falun Falun 8:3 (område 1) kan förvärvas. Detta innebär även att specifikt anbudsbelopp för respektive exploateringsfastighet (dvs. område 1 och 2) måste framgå om en budgivare önskar bjuda på båda dessa exploateringsfastigheter. Använd bilagda anbudsblankett "Anbud på Exploateringsfastigheten område 2" som ligger under rubriken dokument. Märk kuvert, fax eller e-post med "Anbud för Exploateringsfastigheten område 2, del av fastigheterna Falun Falun 8:1 och Främsbacka 2:26 "  Anbud via e-post eller fax godtas endast om budgivaren skickar en skannad och undertecknad kopia av anbudshandlingen. Skicka denna med e-post till: fortifikationsverket@fortifikationsverket.se Anbud via fax till: 016-13 37 02 Adress: Fortifikationsverket, Förädlings- och försäljningsenheten, 631 89 Eskilstuna.

Dokument

Sökhjälp