Uppsala | Vattholma

Favorit Dela

Lenabergsvägen 32

Vårdfastighet med stark hyresgäst och goda utvecklingsmöjligheter.

Beskrivning

Lättförvaltad vårdfastighet med tripple-net avtal. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten Lena 5:1 är belägen på Lenabergsvägen 32 i Vattholma i Uppsala kommun. Fastigheten är bebyggd i tre etapper med nybyggnadsår 1932, 1958 samt 1964. Lokalerna hyrs i sin helhet av Eken Care AB, ett helägt dotterbolag till Nytida som i sin tur är en del av Ambea-koncernen. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 3000 kvm. Lokalerna används som behandlingshem och inrymmer fullvärdiga lägenheter, gemensamma utrymmen för terapi, restaurang, boende för närstående samt personalutrymmen. Fastigheten, som har ett fantastiskt naturnära läge, har tidigare använts som äldreboende.  Hyresavtalet är ett fullvärdigt sk tripple-net avtal. All skötsel, drift och underhåll sköts och bekostas av hyresgästen. Den enda löpande förvaltningskostnaden för fastighetsägaren är fastighetsförsäkringen. Avtalet har en uppsägningstid om 24 månder, vilket ger en  bra förutsättning för utveckling och anpassning inför nästa avtalsperiod. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Tomtarealen uppgår till 9163 kvm. Då exploateringsgraden är låg, finns sannolikt goda möjligheter till utveckling fastigheten i form av nya byggnader och/eller tillbyggnad av befintlig byggnad.   ÖVRIGT Fastigheten ligger i Uppsala kommun. Antalet innvånare i kommunen uppgick 2017 till ca 220 000 personer, vilket motsvarar en ökning om 2,5% från föregående år. Uppsala växer mer är genomsnittet för både Sverige och Uppsala län. Både födelsenettot och flyttningsnettot är positiva.  I kommunen pågår en omfattande produktion av nya bostäder. Kommunens egna prognoser indikerar att befolkningen 2027 kommer uppgå till 251 000 invånare. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på bolaget. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Skattemässigt restvärde uppgår till ca 13 430 000 kr. Bokfört värde 2018-12-31: 26 082 295 kr. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär (Filiena AB)i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Filiena AB är ett helägt dotterbolag till Stannow Lind AB. Bolaget bildades 2009 i syfte att förvärva fastigheten och ingen annan verksamhet har bedrivits i bolaget. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.
  • Total yta

    3000 m2

Ytor Antal Area
Other 3 000
Tomtarea 9 163

Ekonomi

Driftskostnad:

25 325 kr/år

Pris:

32 000 000 kr

Hyresintäkter:

1 755 000 kr/år


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 1938, tillbyggt 1958 och 1964

Fasad: Puts

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft, självdrag

Vatten/avlopp: Enskilt vatten och avlopp

Uppvärmning: Jordvärme


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Pernilla Sjödin

Pernilla Sjödin

pernilla.sjodin@bjurfors.se

070- VISA NR 070-782 00 47

070- VISA NR 070-782 00 47

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv
bjurforsnaringsliv.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Lenabergsvägen 32

Om Bjurfors Näringsliv

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vi har stor erfarenhet inom förmedling av bostad-, kontor- och industrifastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm hjälper vi även lokalsökande företag att hitta nya lokaler likväl som fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster. Ska du sälja din nuvarande hyreslokal? Vi har stor efterfrågan på alla typer av lokaler, främst på citynära butikslokaler. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom det mesta vad gäller lokaler och fastigheter.

Fler annonser från denna annonsör